Přednášky U3V "Etika jako východisko z krize společnosti"

přidáno: 25. 5. 2015 0:19, autor: Klub Aktiv, z.s. České Budějovice   [ aktualizováno 25. 5. 2015 0:19 ]
Projekt "Virtuální Univerzita třetího věku" ( dále VU3V)  pokračuje v prostorech
Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice (odkaz na mapu)

od 6.10. 2015 tématem 

Etika jako východisko z krize společnosti

Zahájení přednášek v úterý 6.10.2015 v 9,00 hod, další přednášky 20.10., 3.11., 24.11., 1.12. a 15.12.2015 vždy od 9,30 hod. v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, České Budějovice.

Témata přednášek

  • Etika je slovo, slušnost je čin 
Postmoderní doba  si libuje v akademizmu a teoretizování. Bavíme se mnohem častěji o etice než o slušnosti, je to jednodušší. Etika je náročnou filozofickou disciplínou, naproti tomu slušnost je něco velmi přirozeného a pro společenskou  praxi i důležitějšího. Budeme se etikou zabývat, definovat ji, zaměříme se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

  • Tři velikáni na úsvitu 
Jméno Sókratovo, Platónovo a Aristotelovo vyslovujeme bez odkazu k místu původu, jakkoliv první dva jsou nejznámějšími Athéňany, zatímco Aristotelés pocházel z thrácké, severořecké Stageiry. Jsou skutečnými titány na úsvitu filozofie a více než dvě tisíciletí se jejich myšlenkami zabývá celý svět.

  •  Je naše svědomí věštírna? 

Mezi etické kategorie vstupujeme zaměřením na naše svědomí, ostatně máme s ním od dětství nejdůvěrnější zkušenosti. Jak funguje tenhle pozoruhodný hlas z našeho nitra, kladoucí na nás nejvyšší nároky? Kdo do nás svědomí vpravil? A funguje spolehlivě? Téma je pro studenty zajímavé, zaujme jistě i nás.

  •  Ctnost jako trvalý dobrý zvyk 

Jedna národní moudrost říká, že „štěstí a ctnost visí na vlásku“. Proto jsme pojali obě významné etické kategorie do jediné přednášky.

a) Ctnost
Ctnost je tradičně pokládána za jednu z nejdůležitějších etických kategorií a filozofové se jí zabývali od samých počátků etického tázání. Pravda, v posledním půlstoletí mluvíme raději o hodnotách, ctnost nám zní přece jen upjatě a starosvětsky, ale i tak se nic nemění. „Ctnost je základem republiky“, řekl moudrý Montesquieu. Je to i pro naši dobu výzva, ctnost není nic překonaného.

b) Štěstí
Být šťasten je svým způsobem zákon přírody - je to stěžejní otázka lidského života a je za vším naším konáním. Na jednu stranu už není v současné době štěstí pro filozofy otázkou; bylo už k tématu řečeno snad vše. Ale dbáme toho? Přesto se po štěstí stále ptáme, a tak vyústí naše čtvrtá přednáška v důležitá doporučení.

  •  Člověk je bytost hledající smysl života 

Slovo smysl je nesnadno srozumitelné a pojem smysl života je pokládán za kardinální etické téma a tradičně bývá studenty pokládáno nejen za atraktivní, ale pro jejich další hodnotovou orientaci i nejdůležitější. Absence smyslu života může dokonce vést k psychickému onemocnění. Ale existuje vůbec smysl života? Kdyby neexistoval, nebudou ho myslitelé hledat.

  • Etická výchova pro naše děti 

V rámci nového školského zákona se Etická výchova stala novým vyučovacím předmětem a zároveň průřezovým tématem, které bude součástí výuky v jiných předmětech. Jakých témat se Etická výchova dotýká? A čím je specifická oproti jiným vyučovaným předmětům?

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 


Kurzovné 420,- Kč 
Informace a přihlášky u vedoucí střediska 
Marie Macháčková 776 601 757, 
virtualni.u3v(zavináč)gmail.com
Comments