Pro sponzory


Akademický klub pracuje od roku 2012 finančně nezávisle na jakékoli instituci. Veškeré naše příjmy jsou tvořeny buď vlastními aktivitami (přednášky), granty a v neposlední řadě dary fyzických osob a podniků.
Obracíme se na Vás s nabídkou možností jak podpořit naše stávající i nové činnosti a umožnit tak rozvoj vzdělávacích a sociálních programů pro jihočeské seniory a postižené spoluobčany. 

Těmito dárci se může stát každý z Vás!

Darovat je možné jak jednorázově, tak pravidelně převodem na náš účet u FIO Banky č. 2000170252/2010
Jako poznámku k platbě můžete uvést svoje jméno pro případnou pozdější identifikaci.
Na konci roku každému dárci vystavíme potvrzení o daru, které slouží zároveň jako podklad pro snížení daně.

Stejně jako peníze  mohou pomoci k realizaci našeho vzdělávání i konkrétní hmotné dary nebo podpora organizace vzdělávání seniorů – kancelářské papíry, tonery…

Vašich darů si vážíme a proto se přihlašujeme k deklaraci ETICKÉHO KODEXU:

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:


1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.

2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.

3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.

4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.

5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.

6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.

2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.

3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.

4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.

5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.

6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.

7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.

8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

převzato z: http://www.fundraising.cz/kpf/eticky-kodex/eticky-kodex/

Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte!

V případě jakýchkoli dotazů, potřeby vystavení potřeby potvrzení o daru nás kontaktujte
ĉ
Klub Aktiv, z.s. České Budějovice,
1. 4. 2012 3:59
Comments