Akademie 3. věku

Akademie třetího věku (A3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání, kterou Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích zřídila v souladu se svým dlouhodobým rozvojem počínaje akademickým rokem 2010/11. Navázala tím na své předchozí vzdělávací aktivity a akce konané pro seniory. Cílem kurzů A3V je poskytnout seniorům v důchodovém věku možnost, aby se kvalifikovaně a na vysokoškolské úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Pořádání A3V je současně projevem péče o neustálý duchovní rozvoj občanů poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. A3V tím přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti a satisfakce a prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní stáří. Účastníci A3V mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.


Průběh a obsah studia A3V

1. Tříleté studium A3V

Základní ucelený program Akademie třetího věku je šesti semestrový. Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační formy výuky v U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Výuka je organizována ve dvouhodinových až čtyřhodinových celcích. Rozsah je vždy uveden u příslušné organizační formy.

Vlastní studium tříletého běhu U3V začíná slavnostní imatrikulací posluchačů. Na počátku studia obdrží posluchač při zápise "Výkaz o celoživotním vzdělávání", do kterého se zapisuje studium a jeho výsledky. Studium skončí slavnostním vyřazením absolventů.

Podmínky přijetí ke studiu do tříletého studia A3V

občan České republiky
věk minimálně 50 let
řádné a včasné podání přihlášky ke studiu U3V a zaplacení poplatku


Průběh studia
Každý zájemce o studium A3V má právo zapsat si neomezený počet kurzů, které jsou pro daný semestr vypsány. Pro splnění podmínek udělení Osvědčení o absolvování studia U3V je podmínkou zapsání a splnění minimálně 2 kurzů každý semestr.
Přihlášky se podávají pro každý semestr zvlášť, poplatek se také platí vždy pro daný semestr. Zájemce o studium A3V se stává účastníkem studia A3V až po zaplacení poplatku. Na základě potvrzení o zaplacení je každému účastníkovi vydán Výkaz o celoživotním vzdělávání, do kterého se zaznamenávají zapsané kurzy. Každý kurz je zakončen zápočtem. Formu zakončení určuje vyučující. Zápočet musí být vždy zaznamenán do Výkazu o celoživotním vzdělávání.


2. Kurzy organizované nad rámec tříletého studia

Kurzy jsou otevírány pouze v případě, že je o ně dostatečný zájem a je naplněna kapacita příslušného kurzu.

Podmínky přijetí ke studiu do nadstavbových kurzů A3V
věk nad 50 let
řádné podání přihlášky ke studiu A3V a zaplacení poplatku. Za každý kurz se platí poplatek, jeho výše je uvedena u přehledu kurzů. Přihlášky se podávají pro každý semestr zvlášť, poplatek se také platí vždy pro daný semestr.
Zájemce o studium A3V se stává účastníkem studia A3V až po zaplacení poplatku.
Osvědčení se vydává vždy na základě absolvování celého kurzu. Informace o aktuálně nabízených kurzech, přednáškách a modulech jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.