Cena senior roku 2015

Datum přidání: Aug 14, 2015 1:30:23 PM

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.

Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

Cena Senior roku 2015

Hlavní cíl Ceny Senior roku se ani pro rok 2015 nemění. Chceme veřejnosti představovat seniory jako významnou součást společnosti a zdůraznit jejich výjimečné výkony, počiny a práci. Šíříme povědomí, že mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokáží být aktivní, být oporou jiným a svým příkladem dokážou inspirovat ostatní. Udělení Ceny má podpořit tyto seniory v jejich dalších aktivitách a posílit tak i jejich sebeuvědomění a důvěru ve vlastní schopnosti a společenskou cenu.

Pořádně se rozhlížejte! Kdo si podle vás zaslouží Cenu Senior roku 2015?

Nadace vyhlašuje nominační období Ceny Senior roku 2015 k 15. květnu 2015. Návrhy na udělení ocenění musí být dodány písemně (poštou či e-mailem), a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a současně se zřetelným určením soutěžní kategorie (Nejlepší klub a Senior roku 2015 – jednotlivec) - na adresu vyhlašovatele soutěže do 14. srpna 2015.

Soutěžící i navrhovatel musí přihlášku vlastnoručně podepsat na důkaz souhlasu se všemi údaji uvedenými ve formuláři a pravidly soutěže.

Formulář přihlášky je možné získat na internetových stránkách od začátku nominačního období: www.sensen.cz.

Nominovat mohou:

Seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Vyhodnocení probíhá ve dvou kolech:

a/ do prvního kola jsou zařazeny všechny přihlášky, odpovídající všem uvedeným kvalifikačním kritériím. Odborná porota je vyhodnotí a vybere podle nich kandidáty dalšího postupu do druhého kola. Při vyhodnocování účastníků prvního kola soutěže přihlíží zejména k příkladnému přístupu, vynikajícím výsledkům, kontinuitě, novým způsobům práce či ke spokojenosti uživatelů služeb a též k výjimečnosti nominovaných účastníku. Termínem pro vyhodnocení prvního kola je 30. srpen 2015.

b/ ve druhém koleodborná porota kontaktuje vybrané kandidáty, aby lépe poznala jejich činnost. Z nich pak odborná porota udělí po jednom nejvyšším ohodnocení v kategoriích Seniorka/senior roku a Nejlepší klub, dále druhé a třetí místo v obou kategoriích. Termínem pro uzavření a vyhodnocení druhého kola je 15. září 2015.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. října 2015 v Divadle v Dlouhé v Praze.