Akademie třetího věku v Klubu Aktiv 

Akademie třetího věku (A3V) je zvláštní formou celoživotního vzdělávání. Cílem přednášek a kurzů A3V je poskytnout starším dospělým v důchodovém věku možnost, aby se mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Pořádání A3V je současně projevem péče o neustálý rozvoj dospělých v poproduktivního věku, kterým se takto nejen rozšiřují jejich znalosti, ale především se tím stimuluje jejich zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí a o stálý aktivní přístup k životu. A3V tím přispívá k získání a udržení pocitu užitečnosti, satisfakce a prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní etapu třetího věku - stáří. 

Průběh studia A3V

Každý zájemce o studium A3V má právo zapsat si neomezený počet kurzů, které jsou pro daný semestr vypsány. Pro splnění podmínek udělení Osvědčení o absolvování studia U3V je podmínkou zapsání a splnění minimálně 2 kurzů každý semestr.

Přihlášky se podávají pro každý semestr zvlášť, poplatek se také platí vždy pro daný semestr. Zájemce o studium A3V se stává účastníkem studia A3V až po zaplacení poplatku. Na základě potvrzení o zaplacení je každému účastníkovi vydán Výkaz o celoživotním vzdělávání, do kterého se zaznamenávají zapsané kurzy. Každý kurz je zakončen zápočtem. Formu zakončení určuje vyučující. Zápočet musí být vždy zaznamenán do Výkazu o celoživotním vzdělávání.

2. Kurzy organizované nad rámec tříletého studia

Kurzy jsou otevírány pouze v případě, že je o ně dostatečný zájem a je naplněna kapacita příslušného kurzu.

Podmínky přijetí ke studiu do nadstavbových kurzů A3V

věk nad 50 let

řádné podání přihlášky ke studiu A3V a zaplacení poplatku. Za každý kurz se platí poplatek, jeho výše je uvedena u přehledu kurzů. Přihlášky se podávají pro každý semestr zvlášť, poplatek se také platí vždy pro daný semestr.

Zájemce o studium A3V se stává účastníkem studia A3V až po zaplacení poplatku.

Osvědčení se vydává vždy na základě absolvování celého kurzu. Informace o aktuálně nabízených kurzech, přednáškách a modulech jsou zveřejněny vždy před zahájením semestru.