Konference „Evropský rok aktivního stárnutí“

Datum přidání: Jan 20, 2012 8:44:0 PM

kterou pořádal 17.1.2012  Senát PČR ve Valdštejnském paláci v Praze a které se zúčastnili Marie a Pavel Řehákovi a Marie Macháčková z klubu Aktiv. V letošním roce proběhnou konference v celé Evropě. ČR je mezi prvními, která konferenci zorganizovala a iniciátorem byla PEF ČZU v Praze. Na konferenci se hovořilo o zvyšování počtu stárnoucích osob, které zatěžují stát nejen, co se týká finančních zdrojů na vyplácení důchodů, ale také na pokrytí zdravotní péče a na druhé straně ubývání daňových poplatníků. Třetí věk je období asi 25-ti let (doba od nástupu do důchodu až do začátku závislosti jednotlivce na pomoci okolí, potom se už mluví o čtvrtém věku). Proto chce vláda podporovat vzdělávání seniorů, aby si senioři celoživotním vzděláváním rozšiřovali znalosti a schopnosti a znali nové informační a komunikační technologie. Politici si uvědomují, že senioři v lavicích jsou levnější, než když sedí u lékaře. V dnešní době neznalost IT může být pro seniorskou populaci nepřekonatelnou bariérou a může způsobit nevratné sociální propasti (malou sebedůvěru, osamělost). A netýká se to jen počítačů, ale i mobilů, digitální televize, navigace nebo e-služby. A nejen to, cílem Asociace U3V je posílení mezigeneračního dialogu, podporovat kurzy na posílení psychické a tělesné kondice seniorských studentů. Mnozí studenti naleznou aktivním trávením volného času novou náplň života, splní si dávná přání, získají větší kontrolu nad svým životem. Zazněl tam názor, že by se celoživotní vzdělávání mělo rozdělit podle úrovně dosaženého vzdělání. Je pravda, že podmínkou přijetí na U3V je mít maturitu a pokud ji senior nemá, posuzuje se jeho přijetí individuálně. Bohužel, Asociace U3V podporuje vzdělávání seniorů pouze na veřejných vysokých školách. Od roku 2011 došlo ke změně financování U3V podle výkonu jednotlivých vysokých škol (objem aktivní výuky v hodinách násobený počtem posluchačů v daných kurzech). Dokonce tam zaznělo, že by se senioři mohli vrátit do pracovního procesu, alespoň na zkrácený úvazek.

Od začátku vzniku U3V se původní charakter zájmového vzdělávání v dnešní době rozšířil o studium instruktážní, které pomáhá vyrovnat se se změnami moderní doby. Problém je v dostupnosti vzdělání pro seniory žijící mimo města s vysokými školami a univerzitami. Pomoc přináší využití e-learningového studia, nám známá Virtuální univerzita třetího věku. Malé obce do 2 tisíc obyvatel, což je 30% z celé ČR, vytvářejí akční skupiny, ve kterých učí seniory, kromě jiného, počítačovým dovednostem, protože internet je bezedná studnice informací.

Druhý problém může být v nedostatku lektorů, kteří by se chtěli věnovat seniorům. 

Na Slovensku se organizace, mimo jiné, zapojí do projektu "Systém hodnot a morálky v zemích Evropy" zaměřený na rozvoj vztahů mezi generacemi. Jejich cílem je prodloužit dobu odchodu do důchodu, být aktivní ve společnosti a žít co nejdéle zdravě a naplno. 

Něco ze statistiky: v roce 2011 bylo do vzdělávání seniorů zapojeno 34 veřejných vysokých škol, proběhlo 720 kurzů, které navštěvovalo 36 tisíc studentů (někteří navštěvovali několik kurzů). Odhadem je to 12 – 18 tisíc osob (hlav). To je pouze 1% ze všech důchodců v ČR.

Aby se vzdělávání seniorů více rozšířilo, k tomu by měly přispívat podobné konference, pracovní semináře a školení pro pracovníky z této oblasti (workshopy). 

Motto: Mladí lidé jsou krásní hříčkou přírody, staří jsou umělecká díla.