Přednášky U3V "Etika jako východisko z krize společnosti"

Datum přidání: May 25, 2015 7:19:11 AM

Projekt "Virtuální Univerzita třetího věku" ( dále VU3V)  pokračuje v prostorech

Jihočeské vědecké knihovny, Lidická 1, České Budějovice (odkaz na mapu)

od 6.10. 2015 tématem 

Etika jako východisko z krize společnosti

Zahájení přednášek v úterý 6.10.2015 v 9,00 hod, další přednášky 20.10., 3.11., 24.11., 1.12. a 15.12.2015 vždy od 9,30 hod. v Jihočeské vědecké knihovně, Lidická 1, České Budějovice.

Témata přednášek

Postmoderní doba  si libuje v akademizmu a teoretizování. Bavíme se mnohem častěji o etice než o slušnosti, je to jednodušší. Etika je náročnou filozofickou disciplínou, naproti tomu slušnost je něco velmi přirozeného a pro společenskou  praxi i důležitějšího. Budeme se etikou zabývat, definovat ji, zaměříme se na její kategorie s vědomím, že přesto je na pořadu společenského zájmu slušnost.

Jméno Sókratovo, Platónovo a Aristotelovo vyslovujeme bez odkazu k místu původu, jakkoliv první dva jsou nejznámějšími Athéňany, zatímco Aristotelés pocházel z thrácké, severořecké Stageiry. Jsou skutečnými titány na úsvitu filozofie a více než dvě tisíciletí se jejich myšlenkami zabývá celý svět.

Mezi etické kategorie vstupujeme zaměřením na naše svědomí, ostatně máme s ním od dětství nejdůvěrnější zkušenosti. Jak funguje tenhle pozoruhodný hlas z našeho nitra, kladoucí na nás nejvyšší nároky? Kdo do nás svědomí vpravil? A funguje spolehlivě? Téma je pro studenty zajímavé, zaujme jistě i nás.

Jedna národní moudrost říká, že „štěstí a ctnost visí na vlásku“. Proto jsme pojali obě významné etické kategorie do jediné přednášky.

a) Ctnost

Ctnost je tradičně pokládána za jednu z nejdůležitějších etických kategorií a filozofové se jí zabývali od samých počátků etického tázání. Pravda, v posledním půlstoletí mluvíme raději o hodnotách, ctnost nám zní přece jen upjatě a starosvětsky, ale i tak se nic nemění. „Ctnost je základem republiky“, řekl moudrý Montesquieu. Je to i pro naši dobu výzva, ctnost není nic překonaného.

b) Štěstí

Být šťasten je svým způsobem zákon přírody - je to stěžejní otázka lidského života a je za vším naším konáním. Na jednu stranu už není v současné době štěstí pro filozofy otázkou; bylo už k tématu řečeno snad vše. Ale dbáme toho? Přesto se po štěstí stále ptáme, a tak vyústí naše čtvrtá přednáška v důležitá doporučení.

Slovo smysl je nesnadno srozumitelné a pojem smysl života je pokládán za kardinální etické téma a tradičně bývá studenty pokládáno nejen za atraktivní, ale pro jejich další hodnotovou orientaci i nejdůležitější. Absence smyslu života může dokonce vést k psychickému onemocnění. Ale existuje vůbec smysl života? Kdyby neexistoval, nebudou ho myslitelé hledat.

V rámci nového školského zákona se Etická výchova stala novým vyučovacím předmětem a zároveň průřezovým tématem, které bude součástí výuky v jiných předmětech. Jakých témat se Etická výchova dotýká? A čím je specifická oproti jiným vyučovaným předmětům?

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 

Kurzovné 420,- Kč 

Informace a přihlášky u vedoucí střediska 

Marie Macháčková 776 601 757, 

virtualni.u3v(zavináč)gmail.com