Přednášky "Křesťanská ikonografie a hagiografie"

Ikonografie je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení. Důležitá je mimo jiné při interpretaci různých mytologických výjevů, kdy může objasnit skutečnosti, které se nezachovaly prostřednictvím textových památek. Wikipedie

Tento přednáškový cyklus se věnuje základům křesťanské ikonografie, jako jsou ikonografie Panny Marie, Krista, andělů a Nejsvětější Trojice a dalších. 

Témata přednášek: 

1. Základy křesťanské ikonografie 

2. Ikonografie Panny Marie 

3. Ikonografie Krista I. 

4. Ikonografie Krista II. 

5. Ikonografie andělů a Nejsvětější Trojice 

6. Ikonografie světců

Výukovým garantem je prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Přednášky odborným pohledem sledují základy křesťanské ikonografie.  Noví zájemci o Virtuální univerzitu třetího věku, kteří by se rádi připojili k absolvování přednášek o křesťanské ikonografii, se mohou přihlásit nejpozději do 28. února 2020 v KD Slavie Jirsíkova 243/2, ČB. 

Výuka je určena seniorům, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu nebo jsou v předčasném starobním důchodu a invalidním důchodcům. 

V rámci dějin umění se zaměříme na obrazy s křesťanskou tématikou (zejména Panny Marie, Krista, andělů, Nejsvětější trojice a světců). 

Cílem přednášky je seznámit posluchače s metodou a hlavními náměty křesťanské ikonografie. V úvodních přednáškách jsou objasňovány základní pojmy (ikonografie, ikonologie, umělecké dílo v kontextu, skrytý symbolismus atd.) 

Metoda ikonografie či ikonologie je demonstrována na vybraných dílech českého a světového umění všech epoch.

STRUČNÉ POKYNY K PRŮBĚHU STUDIA

PŘESTOŽE SE MŮŽETE NA PŘEDNÁŠKY PŘIHLÁSIT AŽ DO 28. 2., DOPORUČUJEME VÁM NAVŠTÍVIT NÁS VE SLAVII A PODAT NEBO POSLAT PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU CO NEJDŘÍVE, ABYSTE SI MOHLI DOMA NA PC POUŠTĚT PŘEDNÁŠKY JIŽ OD ZAČÁTKU ÚNORA!

Nový účastník studia, který ještě Virtuální univerzitu NIKDY NESTUDOVAL musí:

vyplnit přihlášku ke studiu a podepsanou ji nejpozději do 28.2 v termínech uvedených výše odevzdat

nebo zaslat e-mailem na virtualniU3V@gmail.com.

(Formuláře přihlášky pro nového účastníka naleznete v příloze dole na konci stránky).

Pokračující účastník studia musí podepsat hromadný formulář pokračujících účastníků v KD Slavie.

Prosíme, aby všichni účastníci (noví i pokračující) uhradili studijní poplatek nejpozději do 1. února 2021

Uhradit můžete v hotovosti ve Slavii nebo převodem na účet u FIO Banky č. 2501142823/2010 (VS je vaše číslo mobilu)

Kurzovné pro letní semestr je 400,- Kč.

Při podání přihlášky si můžete objednat vytištění učebních textů 20,- Kč za jednu přednášku.

Na přednášky se můžete přihlásit pomocí formuláře níže.  

PŘIHLÁŠKA NA PŘEDNÁŠKY KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE A HAGIOGRAFIE

1. monogram Ježíše Krista

Tam také je monogram Ježíše Krista, který byl křesťanům v pronásledování symbolem naděje na vykoupení a vítězství. Monogram tvoří řecká velká začáteční písmena jména Kristus. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R. Všechny křesťanské symboly jsou znamením některé pravdy naší víry a našeho vyznání. Smysl symbolů vešel v pozdější době v zapomenutí. Až zase novější doba otevírá pro nejen nové užití, ale obzvláště i nové porozumění.

2. ryba

Ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista. Řecky se ryba řekne ICHTHYS. A jednotlivá písmena tohoto řeckého slova tvoří začáteční písmena řeckého označení IESUS CHRISTOS THEOY (H)YOS SÓTÉR – Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel.

3. zářící koruna

Zářící koruna nebo koruna se světelnými paprsky je symbolem adventu. Připomíná, že přichází Ježíš Kristus, který je světlem světa, a napomíná nás k bdělosti ve víře a k připravenosti života: „Hle, král tvůj přichází k tobě…“ (Mt 21,5)

4. kříž nad jeslemi

Kříž nad jeslemi je symbol Vánoc. Přivolává nám chlév v Betlémě, v němž neměli místa v hospodě pro Spasitele světa. Kříž ukazuje, že do vánoční radosti znějí tóny Velkého pátku. Vnější vánoční radost nemá přehlušit vážnost kříže.

5. hvězda zjevení Páně

Hvězda zjevení Páně připomíná nám hvězdu, která vedla mudrce z daleké východní země, když přišli, aby se poklonili nově narozenému Králi. Ježíš Kristus je ta jasná hvězda jitřní.

6. tři kříže na pahorku

Tři kříže na pahorku symbolizují událost Velkého pátku, kdy Ježíš Kristus, ukřižován mezi dvěma lotry, umírá za můj i světa hřích.

7. kříž s hadem

Kříž s hadem je symbolem Kristova vítězství. Kristus přemohl smrt i peklo, rozdrtil hlavu hadovu, a tak naplnil proroctví Starého zákona (Gn 3,15). „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1K 15,55)

8. kříž s otevřeným hrobem

Kříž s otevřeným hrobem je velikonoční symbol. Prázdný hrob je znamením Kristova vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen“ (L 24,5n).

9. koruna nad křížem

Koruna nad křížem zobrazuje vítěznou cestu Kristova nanebevstoupení. Jak to vyznáváme v Apoštolském vyznání víry: „Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.“

10. holubice

Holubice – symbol Ducha svatého – a proto znamení svatodušních svátků (Mt 3,16). Výtvarně se holubice zjednodušuje až do podoby jha, jak ukazuje vyobrazení.

11. trojúhelník

Trojúhelník nebo tři kruhy naznačují svatou Trojici: Otce, Syna a Ducha svatého. I tento symbol, jako všechny předchozí, chce připomenout a zvěstovat pravdu křesťanské víry.

12. řecký kříž

Nejrozšířenějším symbolem křesťanské církve po celém světě je kříž. Připomíná nám cestu Ježíšova utrpení, bolesti a smrti. Kříž, který byl prokletým znamením hanebné smrti, stal se od dob Kristových nejvzácnějším znamením křesťanství. Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž..

13. latinský kříž

Prodloužením svislého břevna vznikl kříž latinský. Ten je v církevním umění nejužívanějším symbolem.

Připomeňme u nás tradiční a běžný symbol kalicha, bible, beránka nebo symbol vinné révy a klasů na ubrusech na stůl Páně nebo z maleb předních chrámových stěn! Jaké možnosti a jaké bohatství námětů se tu otvírá výtvarným umělcům, malířům, sochařům a grafikům. A to jsme neuvedli symbol hořícího keře, pelikána, který svou krví živí mláďata, symbol čtyř evangelistů, znaky a pečetě jiných reformátorů. I v naší reformaci domácí jsme měli vlastní krásnou tradici tohoto umění. Stačí se podívat na staré spanilé tisky Jednoty bratrské, co tam je znaků, znamení, symbolů, monogramů apod! Pěkný symbol se může stát výrazným nositelem a služebníkem zvěsti o novém životě, který se člověku otvírá v Ježíši Kristu.

Převzato z: F. M. Dobiáš – Evangelický kalendář 1958