22. 2. Přednáška na téma "Úspory energií"


NEBOJTE SE ZAČÍT S ÚSPORAMI! 

ŠETŘIT A CHOVAT SE ŠETRNĚ MŮŽEME VŠICHNI, VŽDY A VŠUDE.

PŘIJĎTE NA PŘEDNÁŠKU Ing. arch. Stanislava Kováře

ČT 22. 2. 2024 16 -18h

Sál JVTP Lipová 9, České Budějovice 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ocitáme se na hranicích svých možností růstu – zdroje jako energie, voda a půda jsou omezeny, často i znehodnoceny a není možné je ničím nahradit. 

Musíme přejít na novou filozofii hospodaření s těmito zdroji, na tzv. chytrá řešení. Musíme myslet jinak a nebát se opustit staré nevyhovující způsoby. Hrozba změn klimatu nás k tomu vyzývá a říká také, že musíme jednat poměrně rychle.

Více inforamcí najdete na stránkách www.posudkyprodomy.cz ; www.architerika.cz

Pomáháme prosazovat více stromů, více vody a více slunce do našich domovů. Pomáháme zakládat zelenou, modrou a žlutou infrastrukturu do našich měst i krajiny.

Nápady pro ochranu prostředí a úspory najdete na www.napadyprodomy.cz

 

ÚSPORY SUROVIN:

Suroviny i potraviny jsou darem od boha. Važme si jich. Je lepší mít méně kvalitních potravin a surovin, než více a nekvalitních. Nekvalitní, to znamená nezdravé, škodlivé, problémové. Nepřirozené, umělé.

Nekvalitní suroviny nutí k plýtvání a vzniku nežádoucích odpadů. Likvidace odpadů je vždy drahá a náročná a produkuje další škodliviny.

ÚSPORY VODY:

Bez vody není života! Každý byt/dům by měl šetrně nakládat s vodou:

- pitnou, dešťovou, užitkovou (šedou), odpadní (splaškovou), případně s oddělenou močí.

Každý dům by měl mít zabudovaný systém hospodaření s dešťovou vodou (HDV). Zadržujte vodu v místě! Budujte nádrže a rybníky!

Zavlažování území je základem pro naše klima, pro malý i velký koloběh vody v přírodě. Všechnu vodu, která spadne zdarma z nebe, tedy naprší, můžeme zachytit a využít na svém pozemku, pro sebe, pro přírodu kolem nás.  Zabráníme velkým suchům a velkým průtržím mračen spojeným s ničivými záplavami. Vodu, kterou nevyužijeme hned, akumulujeme nebo necháme vsakovat.

PRO ZDRAVÝ VZDUCH:

V ovzduší interiéru budovy je velké množství různorodých látek, které se průběžně uvolňují z našich těl, z našich činností, z nábytku a vybavení, ale i ze stavebních konstrukcí samotných (například metan, radon, formaldehyd, směsi organických sloučenin VOC ). Ne všechny, ale velké množství těchto látek, je zdravotně závadných nebo i jedovatých. Vyšší koncentrace těchto látek při nedostatečném větrání může způsobovat bolesti hlavy, vyčerpání, různé alergie, i rakovinu či smrt. Právě díky tomu, že v místnostech pobýváme velkou část dne, vliv těchto látek na náš organismus narůstá.

Dýcháním uvolňujeme do ovzduší zejména kysličník uhličitý CO2, který nejlépe ze všech látek vypovídá něco o tom, kolik jsme toho „nadýchali“. Proto měření hladiny CO2 ve vzduchu je hlavním ukazatelem vyvětrání místnosti. Hodnota CO2 by neměla překročit množství 1000, resp. 1500 ppm.

Opatřením pro odvedení vznikajících „škodlivin“, je přirozené nebo umělé větrání. Přestože větrání je opatření energeticky vždy značně náročné (v současném trendu šetření energií se hledají spíše možné cesty úspor), je nutné se smířit s tím, že hygienické a provozní požadavky na vnitřní prostředí (tedy i větrání) musí být vždy nadřazeny požadavkům energetickým.

 

ÚSPORY ÚZEMÍ, PŮDY:

Základem pro obyvatelnost naší planety jsou přírodní plochy zeleně, které mají rozhodující vliv jak na klima, tak na vodu a ovzduší.

Je nutné udržet určitý minimální rozsah zelených ploch v krajině i ve městech - tzv. zelenou infrastrukturu.

Každý zábor půdy, každý zapečetěný, zabetonovaný metr čtvereční přírodního povrchu by měl být nahrazen, kompenzován jiným opatřením. Většina území je na hranici vyčerpání, na hranici života, na hranici udržitelnosti.

Za změny klimatu, vedra, sucha i záplavy může z velké míry člověk - tedy i já. Běžte a sázejte stromy. Zakládejte zahrady - viz projekt www.zahrada-anastazie.cz.

Zahradní úpravy jsou tím prvním, co můžeme kolem sebe ovlivnit. Zdědíme nebo si koupíme pozemek, kus země, a je jen na nás, jak ho využijeme. Kolik ploch necháme zelených, dýchajících, přírodních, a kolik z toho zabetonujeme, zapečetíme, zastavíme. Čísla jsou děsivá. Kolik zpevněných ploch potřebuje jedna rodina, jeden domek, jedno auto. Přitom by mohlo zůstat zelenými i 100% ploch, pokud bychom dělali zatravněné cesty, zelené střechy, zelené fasády a zelené ploty.

Způsob využití území předurčuje podmínky pro život v něm. 

Svět potřebuje nový urbanismus. Trendy překotného růstu měst, procesy urbanizace, nás vedou do slepých uliček. Nevýhody velkoměst začínají převyšovat výhody, pro která města vlastně vznikala. Rozvinuté země již poznaly i trend dezurbanizace, návrat obyvatel měst na venkov, blíž přírodě, spojený s decentralizací výrob i spotřeb. Aby byl tento trend zvládnutelný, je třeba přistoupit na nové plánování rozvoje.

Nový urbanismus jako věda založená na celostním a systémovém přístupu není tak zcela nový, propagovali ho například prof. R.Šteis nebo prof. Z.Šaman již před 30 lety. Až s prudkým rozvojem digitalizace a možností automatické správy velkého množství dat o území se však stává prakticky použitelným. Přívlastek zelený pak znamená zejména to, že hlavním kritériem je trvalá udržitelnost.

Z tohoto hlediska lze hovořit o „velkém obratu“ lidstva – trendy se otáčí od koncentrace k decentralizaci, od umělého k přírodnímu, od tvrdého k měkkému. Lidé se vracejí k půdě, vodě i zahradě.

 

ÚSPORY ENERGIÍ:

Přispějte k zastavení oteplování země, ke snížení produkce CO2 a tzv. ozónových plynů. Ušetříme tím na topení, zlepšíme si ovzduší na dýchání a oddálíme klimatické katastrofy.

Pomůžeme vám s úsporami energií, poradíme v oblastech:

- lepší zaizolování obálky budovy

- využití tzv. pasívních slunečních zisků, solárních prvků

- získání tepla z obnovitelné energie (ze slunce, vzduchu, půdy, vody)

- výroba elektřiny ze slunečního záření (FVE), větru, vody

- výměna zdroje tepla za účinnější a ekologičtější (kotlíkové dotace)

- modernizace systému vytápění a chlazení (chytrá řešení)

- získání tepla z odpadní vody (šedé vody)

- větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací)

- jak postavit úsporný dům, nearly zero energy building (dům s téměř nulovou spotřebou energie).

Nejen ekologové, ale i klimatologové a politici si dnes již uvědomují, že pokud se něco v současném způsobu bydlení, dopravy a stavění nezmění, tak se svět ocitne ve velkých problémech, spojených s globální klimatickou změnou. Hledají se i cesty, jak se na tyto změny adaptovat. EU přijala opatření, která se promítla i do našeho zákona o hospodaření s energií. Zákon stanoví, že od 31.12.2020 musí splnit standard budov s téměř nulovou spotřebou energie všechny nové budovy, veřejné i soukromé. Jedná se o budovy, jejichž energetická náročnost bude velmi malá, s tím, že většina této nízké spotřeby bude pokryta energií získanou z obnovitelných zdrojů, například z fotovoltaických panelů na střeše.

Přestože se najdou jak velcí příznivci, tak i nepřátelé proudu ze sluníčka jako OZE (obnovitelného zdroje energie), vychází všechny ukazatele pro fotovoltaické elektrárny (FVE) jako celospolečensky velmi příznivé. Jak návratnost vložené energie, tak návratnost vložených nákladů. Z tohoto objektivního pohledu se jeví FV panely, tedy obnovitelný a decentralizovaný zdroj energie, jako velmi perspektivní. Není před námi daleko doba, kdy bude nějaký panel na každém větším předmětu, na dopravních prostředcích, na střechách i na fasádách. Takto by bylo možné brzy pokrýt minimálně polovinu celkové spotřeby všech domácností a menších firem.

Výhodou FVE je to, že je to zdroj decentralizovaný, takže neklade velké nároky na přenos, regulaci a zálohování energie. Je dokonce účinnější získávat energii z panelů než pěstovat energetické plodiny na dané ploše, neničí zemědělskou půdu a je po dožití recyklovatelná.

Je třeba si uvědomit, že v energeticky nehospodárném domě spálíme za 15 let zbytečně tolik paliva, že za jeho cenu bychom si mohli pořídit již dům nový.

ÚSPORY V DOPRAVĚ:

Zvykli jsme si všude jet autem. Často zbytečně, je to i nezdravé, stresové, rizikové.

Automobilismus je metla lidstva číslo jedna.

Přejděme na nový model šetrné dopravy! Podporujme pěší chůzi, běh a jízdu na kole!

Proč je pěší chůze nejlepší, najdete na www.cestamikdomovu.cz.

A nakonec zjistíme, že vlastně ani není třeba stále někam jezdit.

ÚSPORNÉ BYDLENÍ:

Máme vypracovaný vlastní koncept ekodomů a domů blízkých přírodě.

Nové domy jsou stále složitější, sofistikovanější a nabývají až lidských vlastností. Proto dokážeme jednotlivé vlastnosti domů i pojmenovávat a domy různě klasifikovat. Zde jsou příklady nejčastějších přívlastků budov:

-      Bezpečný, bezbariérový, pohodlný

-      Inteligentní, chytrý, smart

-      Úsporný, šetrný, efektivní, nízkonákladový

-      Nízkoenergetický, pasívní, nulový, aktivní

-      S téměř nulovou spotřebou energií, nearly zero energy (NZEB)

-      Šťastný, radostný, pohodový

-      Zdravý, nemocný, multikomfortní

-      Autonomní, soběstačný

-      Ekonomický, ekologický, spokojený

-      Odolný, adaptabilní, udržitelný

-      Zelený, přírodní, blízký přírodě…

Připravujeme výstavbu ekovesničky pro veselé seniory - Domečky pro šťastné stáří. Cílem řešení areálu je bydlet chytře, levně a radostně, být i ve stáří co nejvíce soběstačný. Celý areál je navržen pro 36 seniorů, jednotlivce i páry, je zde počítáno i se sousedskou výpomocí. Viz též www.cestamikdomovu.cz, www.radostnydomov.cz.

Jde zejména o systémy šetrné dopravy a logistiky, nakládámí s odpady a také o chytrou aqua - energetickou koncepci.  Úspory získané tímto řešením společné správy decentralizovaných jednotek mohou být značné, až 80-ti procentní, oproti klasickému řešení.

Využívá se zde kombinace všech principů úspor – recyklace, rekuperace, resilience, izolace, akumulace, adaptace. Zavádějí se chytré programy recyklace odpadů.

Dalším projektem úsporného a šetrného bydlení je návrh Rodové osady podle Anastasie.

Efektivní správa a regulace procesů v tzv. chytrém regionu je možná teprve s využitím elektroniky, informatiky a automatizace. Digitální modelování a řízení systémů a jejich vazeb umožňuje jak snížení ekonomické náročnosti, tak energetické náročnosti i snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Udržitelnost výstavby znamená, že systém nebo jeho část přečká i období obecného nedostatku, výpadku či havárie. Pro situace výpadku lze připravit různá řešení – zálohování zdrojů, akumulace energie, spuštění lokálních i ostrovních zdrojů, propojení sítí, úspory ve spotřebě apod.  Pro situace nedostatku zdrojů jsou budovy řešeny jako tzv. autonomní (soběstačné). Pro situace havárií a mimořádných událostí jsou budovy řešeny jako bezpečné, s možností ukrytí osob. 

Zelená města usilují o kvalitu městského prostředí, zejména půdy, ovzduší, vod a zeleně.

Cestou k takové kvalitě je především přechod na energetickou soběstačnost využíváním obnovitelné energie, zavádění systémů hospodaření s dešťovou vodou, prosazování tzv. šetrné dopravy a realizace systémů městské zeleně (zelenomodré infrastruktury).

Například švédské město Växjö vytápí domy lišejníky a šiškami z okolních lesů, autobusy tu jezdí na místní bionaftu, recykluje se většina městského odpadu, podporuje se chůze pěšky a jízda na kole, solární panely jsou téměř na každém domě.