Přednášky Akademie třetího věku letní semestr 2023

Termíny přednášek - letní semestr 2023

ÚT  7.  února  přednáškový sál č. 114 od 10 hod. 

PhDr. Daniel Kovář  

"JAKÉ POKLADY UKRÝVAJÍ ARCHIVY?"

Písemné doklady ukryté v archivech mají obrovskou historickou hodnotu. Prací archiváře je poznat jejich význam, porozumět jim a umět je využít pro poznání dějin města či regionu. Představíme si některé vybrané zajímavosti z archivního bohatství. Řekneme si také, jaký smysl a kouzlo mají pomocné vědy historické a k čemu je můžeme použít.

ÚT  21. února přednáškový sál č. 114 od 10 hod. 

PhDr. Daniel Kovář
"CECHY A ŘEMESLA V ARCHIVNÍCH PRAMENECH"

Město České Budějovice a řemesla k sobě patří už více než sedm a půl století. První písemné doklady o nich začínají už za vlády posledních Přemyslovců a postupně jich přibývá. V období před bitvou na Bílé hoře už nám prozrazují mnohé detaily o poctivých i nepoctivých řemeslnících. Archiválie 19. a 20. století se už mohou týkat našich přímých předků.

ÚT  7. března přednáškový sál č. 114 od 10 hod. 

Ing. Aleš KŘENEK " JAK BUDOU ŽÍT VČELY, TAK BUDOU ŽÍT LIDÉ"

Včely bez lidí mohou žít, ale lidé bez nich ne. Pokud uvěříme výroku připisovanému Albertu Einsteinovi, že „kdyby na Zemi zmizely včely, zbývají lidem jen čtyři roky života“, nejsou naše vyhlídky příliš dobré. Jak staré je ono pouto či jakási vnitřní provázanost, které mnozí cítí mezi existencí lidstva a tímto užitečným hmyzem? Jde o vazbu velmi starou. Už odpradávna byly včely vnímány jako symbol pospolitosti, sebeobětování, péče o budoucnost, promyšleného uspořádání, čistoty, píle a hojnosti. Rozhodně nejde jen o med. Včel jsou tisíce druhů, medonosných je jen zlomek. Mnohem důležitější službou lidstvu i celému ekosystému je jejich schopnost opylovávat rostliny. Včely opylují 84 % rostlinných druhů na Zemi. V Evropě to představuje 76 % celé produkce potravin. Bez opylovatelů by byl náš jídelníček velmi chudý. Bez jejich přítomnosti by jen v Evropě během krátké doby zmizelo asi dvacet tisíc rostlinných druhů. Přínos opylovatelů pro evropské zemědělství dosahuje podle Evropské komise každý rok 22 miliard EUR.  Včely překvapují vysokou organizovaností svého společenství. Od nepaměti udivuje lidstvo hierarchie vládnoucí ve včelím úle. O tom všem bude přednášet Ing. A. Křenek, místopředseda ZO Český svaz včelařů ČB.

ÚT  21.3.  přednáškový sál č. 114 POZOR ZMĚNA PŘEDNÁŠKA OD 14:00h

Prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis Th.D. "KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE"

Velikonoce jsou největšími křesťanskými svátky. Oslavuje se během nich vzkříšení Ježíše Krista. Jejich hlavním smyslem, z pohledu křesťanství, je připomenout důležitost oběti ve prospěch druhých a existenci posmrtného života. Řekneme si více o průběhu Velikonoc nejen podle liturgie, ale jejich hlavní odkaz naděje a zpřítomňování Kristovo vzkříšení….Oslavy spojené s Velikonocemi začínají na Zelený čtvrtek, dnem poslední večeře a Ježíšova zajetí. Velký pátek je pak dnem jeho smrti, dnem postním, koná se bohoslužba, během které se čtou pašije, uctívá se kříž a dochází k přijímání. Výzdoba je chudá, zvony i varhany v tento den mlčí.  Na Bílou sobotu večer se koná velikonoční vigilie - světí se křestní voda a obnovuje křestní slib, mnohde se v rámci této příležitosti nově křtí dospělí. V neděli, na Hod Boží velikonoční, slavnosti vrcholí. Je to den, kdy Ježíš vstal za svítání z mrtvých. Velikonoční oslavy tím však nekončí, ale pokračují dalších 50 dní až do neděle Seslání Ducha svatého. Podívejte se na ukázku z jiné přednášky pana profesora Weise Velikonoce s Karlem IV

ÚT  4.4.  přednáškový sál č. 114

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D. DUCHOVNÍ KRAJINA NOVOHRADSKÝCH HOR

Paní ThLic. M. Vlčková je nadšenou průvodkyní krajinou Novohradských hor. Nepůjde však o místopis krajiny.  Na přednášce se bude věnovat místům v blízkém okolí Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré a Hojné Vody, která tvoří jakousi pomyslnou bránu do Novohradských hor. Zaměří se na aspekt „duchovní krajiny“ nesoucí otisky víry lidí, kteří ji po staletí obývali a utvářeli, i těch, kdo tu žijí nebo sem přicházejí dnes. Pozornost bude věnována jednotlivým místům a objektům, které tuto víru nějak vyjadřují, ztělesňují, kolem nichž se soustředil nebo soustředí duchovní život v oblasti. Přednáška přinese pohledy na krajinu a její sakrální památky, ale také  poetické výhledy do krajiny Novohradska v básních a obrazech. Podívejte se na ukázku z jiné přednášky

ÚT   2. 5.  přednáškový sál č. 114

L. Pelikán   "OSOBNOSTI NOVOHRADSKA"

Novohradské hory a jejich podhůří jsou rodištěm nebo místem působení osobností, které se zapsaly do dějin. Jména některých z nich jsou dnes neprávem skoro zapomenuta. Škála oborů a pole působností těchto lidí jsou velmi pestré. Šlo o představitele vrchnostenské správy, jejich úředníky, ale i učitele, duchovní nebo literáty. Přednáška bude připomínkou již uskutečněné stejnojmenné výstavy Jihočeského muzea, přinese ale i nové poznatky k několika vybraným osobám, jejichž činy mají historický význam s přesahem do současnosti.                                 

Jiří František August Buquoy

Podcasty Jihočeského muzea (Historie tvrze Žumberka a okolí, Skleněný poklad, Osobnosti Novohradska)

ÚT   9. 5.  Tvrz Žumberk 

R. Josefík   "KOMENTOVANÉ PROHLÍDKA NOVÉ EXPOZICE ŽUMBERK"

Nová stálá expozice na pobočce Jihočeského muzea - tvrzi Žumberk u Nových Hradů se pro návštěvníky otevřela 1. 7. 2022. Ve třech jejích částech představuje historii tvrze a jejího blízkého okolí, významný regionální fenomén novohradského a šumavského sklářství, historické a kulturní pamětihodnosti i významné české a přeshraniční osobnosti, které v regionu působily, nebo zde měly své kořeny. 

ÚT  16.5.   přednáškový sál č. 114

Mgr. Monika Konrádová  "KAŽDODENNOST 14. STOLETÍ"

Každodenností je možné nazvat „malé“ dějiny na pozadí „velkých“. V turbulentní době přelomu 14. a 15. století stále žili lidé své běžné životy a používali různé vybavení, které se nezřídka dochovalo do dnešní doby, případně je v rozvinutější formě používáme i dnes. Přednáška Vás seznámí hlavně s hmotnou kulturou, ale i s odíváním, řemesly, zemědělstvím a vojenstvím na přelomu 14. a 15. století. 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU A MÍSTA SETKÁNÍ!

PO  29. 5. Sejdeme se  v 15:30h na výstavě masožravek na terase Jihočeského muzea.
Po prohlídce masožravek se přesuneme na přednáškový sál č. 114

M. Aubrechtová " SVĚT MASOŽRAVÝCH ROSTLIN"

Markéta Aubrechtová začala s pěstováním masožravých rostlin před dvaadvaceti lety. Chcete se zbavit octomilek a molů v kuchyni? Pořiďte si masožravky! Láčkovky, tučnice, mucholapky, saracénie, rosnatky… Masožravých rostlin jsou stovky druhů. A počet variet se díky usilovné práci pěstitelů - ke kterým patří i profesionální bioložka Markéta - každý den zvyšuje. Na přednášce o „živých pastech“ vás Markéta nechá nahlédnout do světa masožravých rostlin plného vzácných unikátů. Samozřejmě získáte i informace a cenné rady pro jejich pěstování. 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

ÚT  2. 6.  Mgr. LUKÁŠ FAKTOR   "KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ARCHEOSKANZEN TROCNOV"

Archeoskanzen Trocnov je společný projekt Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, který prezentuje život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Archeoskanzen je rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičním a výukovým účelům. Návštěvníci si budou moci prohlédnout areál skanzenu, jak byly jednotlivé místnosti prostorově rozvrženy, nebo jak by v tehdejší době mohli očekávat vnitřní vybavení. Ukázkou bude například černá kuchyně, jednotlivé světnice nebo sklepní prostory a stáje pro koně. Archeoskanzen se nachází v rodišti Jana Žižky u Borovan. Areál by měl být dokončen v roce 2024.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA  ARCHEOSKANZENU

 https://youtu.be/kDao5vVIh_U

FOTOGALERIE Z PROHLÍDKY 2.6.