Výzva pro nominace na Cenu senior roku 2014

Datum přidání: Aug 05, 2014 6:35:53 AM

Cenu „Senior roku 2014“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.Nominační období trvá od 15. června do 25. srpna. Přihláška ke stažení ZDEKategorie ocenění jsou dvě:

Nejlepší senior/seniorka

Nejlepší klub

Nominovat do obou kategorií mohou:

Kluby SenSen, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Kritéria pro udělení ocenění 

Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:

• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu

• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům

• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)

• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin - děti, lidé s postižením, osamělé matky)

• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)

Pravidla a časový harmonogram:

• přihlášky jsou přijímány od 15. června do 25. srpna 2014. Pro dodržení stanoveného termínu je rozhodné datum poštovního razítka nebo doručení elektronicky.

• přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.

• přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle navrhovatel:

a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

b) prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sensen.cz

• vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.

Přihláška ke stažení ZDE